Πολιτική για την ασφάλεια των προϊόντων

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την ασφάλεια των προϊόντων της με γνώμονα την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους παραγωγής και ελέγχων ώστε να καλύπτει πλήρως αφενός μεν την υπάρχουσα νομοθεσία και αφετέρου τις απαιτήσεις των πελατών της.
Η «SUCRE IKE» μέσω της Πολιτικής για την Ασφάλεια των προϊόντων της δεσμεύεται:

 • Στην παραγωγή προϊόντων τα οποία καλύπτουν την ισχύουσα νομοθεσία
 • Στην διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων για την ασφάλεια των προϊόντων
 • Στον συνεχή προσδιορισμό επάρκειας των διαδικασιών του Σ.Δ.Α.Τ.
 • Στην συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με την κουλτούρα της εταιρείας για την Ασφάλεια των τροφίμων.
 • Στην κάλυψη σε συνεχή βάση της υπάρχουσας νομοθεσίας όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της εταιρείας
 • Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη συνεχή συντήρηση και υγιεινή της εγκατάστασης και του εξοπλισμού αυτής
 • Στην κάλυψη των νομοθετικών διατάξεων οι οποίες διέπουν το προσωπικό της εταιρείας
 • Στη συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής του προσωπικού
 • Στην κάλυψη όλων των νομοθετικών διατάξεων όσον αφορά τη λειτουργία της εταιρείας
 • Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές της
 • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την συνεχή και αποτελεσματική εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία
 • Στην εκτέλεση των υπηρεσιών στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της
 • Στη συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές και τους πελάτες αυτής για την πλήρη πληροφόρηση των δεδομένων που αφορούν τη διαχείριση του προϊόντος
 • Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου της και συμμετοχή της σε αυτές
 • Στην συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής του Σ.Δ.Α.Τ. και στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης αυτού μέσω συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων
 • Στην κάλυψη όλων των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών.

Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της για την Ασφάλεια των προϊόντων της είναι το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Σ.Δ.Α.Τ. επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018.

Η πολιτική για την Ασφάλεια των προϊόντων της εταιρείας «SUCRE IKE» κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό της εταιρείας και ανασκοπείται σε ετήσια βάση μέσω της ανασκόπησης.

Ημερομηνία : 17/11/2021

Για την «SUCRE IKE»
Αθ. Τσάμης